Dự án: Nhà máy Mobase – KCN Yên Phong – Bắc Ninh
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Mobase – KCN Yên Phong – Bắc Ninh

Thời gian triển khai dự án: 2014